woensdag 18 maart 2015

1042. Verlengde Instructie : Verlengde Instructie en Begrijpend lezen

E Book over de effecten van verlengde instructie en begrijpend lezen.

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEwQFjAH&url=http%3A%2F%2Fdspace.ou.nl%2Fbitstream%2F1820%2F4956%2F1%2FOWLLooije-12032013.pdf&ei=HiMJVfnzJcjDOeTygMgG&usg=AFQjCNFyMysPHXmv9lEJxwQoL6GmDLaf9w&sig2=0agTh09xIRXbX_aeOEhlUQ&bvm=bv.88198703,d.ZWU


Geen opmerkingen:

Een reactie posten